Fundacja Zobaczyć

Fundacja Zobaczyć została zarejestrowana w 2013 roku. Jest to organizacja apolityczna, neutralna religijnie i światopoglądowo. Utrzymuje się z pozyskanych dotacji lub darowizn oraz z zasobów wypracowanych w ramach własnej działalności statutowej.
W 2016 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 

Władze fundacji

Zarząd

 • Marcin Soszyński – Prezes Zarządu
 • Agnieszka Soszyńska – Członek Zarządu
 • Agata Cybulska – Członek Zarządu

Rada Fundacji

 • Adam Sobczak – Przewodniczący
 • Mateusz Borek – Członek
 • Hubert Walter de Walthoffen – Członek

Cele

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. Działalność charytatywna;
 3. Ochrona i promocja zdrowia;
 4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 6. Promocja i organizacja wolontariatu;
 7. Działania w sferze sportu i kultury fizycznej;
 8. Działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych;
 9. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 10. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 11. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 13. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i ekonomii społecznej
 14. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 15. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Udostępnienie Informacji Publicznej

Zgodnie z Art 4b, pkt 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) Fundacja Zobaczyć z siedzibą w Warszawie, NIP 5252572336, Udostępnia Informację Publiczną na wniosek na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (z późń. zm.).

Procedura udostępnienia informacji publicznej.

 1. Wniosek należy składać, poprzez wysłanie na adres:
  Fundacja Zobaczyć, ul. Josepha Conrada 30/2, 01-922 Warszawa lub w postaci wiadomości e-mail na adres poczta@zobaczyc.org
 2. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Jeżeli jest to niemożliwe, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące, powiadomimy wnioskodawcę.
 4. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
 5. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej zostaną przez Fundację Zobaczyć poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.), możemy pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 6. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty o której mowa w pkt 5. W takiej sytuacji udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o kosztach z tym związanych, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania merytoryczne

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne.

 

 1. Operatorem Serwisu Internetowego zobaczyc.org (zwanego dalej Serwisem) jest Fundacja Zobaczyć, ul. Josepha Conrada 30/2, 01-922 Warszawa, NIP: 5252572336, REGON: 146967393, KRS: 0000486196, poczta@zobaczyc.org. .
 2. Administratorem danych osobowych (zwanego dalej Administratorem) jest Fundacja Zobaczyć, ul. Josepha Conrada 30/2, 01-922 Warszawa, NIP: 5252572336, REGON: 146967393, KRS: 0000486196, poczta@zobaczyc.org. .
 3. Użytkownikiem serwisu zobaczyc.org jest kazda odwiedzająca go osoba, niezależnie czy korzysta z funkcjonalności serwisu takich jak: możliwość wysłania zapytania, rejestracji uczestnictwa itp.
 4. Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu usług świadczonych przez Operatora.

Czytaj całość