Renta rodzinna – jak uzyskać

Renta rodzinna to świadczenie wypłacane przez ZUS członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub świadczenia rentowego. Świadczenie nie należy się z urzędu, dlatego konieczne jest złożenie stosownego podania (druk ZUS Rp-2) wraz z załącznikami:

  • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna,
  • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
  • akt ślubu, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza leczącego, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od niezdolności do pracy,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
  • oświadczenie o pozostawaniu we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, a w razie, gdy takiej wspólności nie było, dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku lub ugody sądowej,
  • oświadczenie stwierdzające osiąganie lub nie osiąganie przychodów z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

To co wydaje się nam najistotniejsze w danym świadczeniu, to prawo do bezterminowego  pobierania przez osoby niepełnosprawne posiadające całkowitą niezdolność do pracy lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, która powstała w okresie nauki.

Bardzo często zdarza się, że osoby niepełnosprawne tracą prawo do renty rodzinnej w momencie zakończenia nauki. Powodem tego, może być wniosek, który złożony był dużo wcześniej, a który nie wskazywał, że dziecko po zmarłym rodzicu jest niepełnosprawne (mogło wtedy jeszcze nie być niepełnosprawne). W takiej sytuacji o rentę rodzinną należy wystąpić raz jeszcze.

Pamiętajcie, że pytania możecie również kierować do naszych specjalistów, poprzez czat na stronie https://zobaczyc.org, wysyłając maila na adres poczta@zobaczyc.org lub dzwoniąc pod numer 22 5994888 i wybierając tonowo 1.

Projekt “Pomagamy na całej linii” jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego  i kierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkujących Województwo Mazowieckie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *