Rozwijanie kreatywności cz.6

Zakład Pascala?

Pomimo tych oczywistych trudności w odniesieniu do oszacowania ewentualnej realizacji potencjału przez daną jednostkę, wśród zajmujących się zjawiskiem kreatywności znaleźli się tacy, którzy uznali, że na wszelki wypadek warto ją tak czy inaczej rozwijać* i, jak dowodzą liczne badania nad efektywnością różnorodnych treningów twórczości (Scott, Leritz, Mumford, 2004), podejmowane przez nich wysiłki potwierdziły możliwość poszerzania twórczych zasobów.
Potrzeba rozwijania potencjału zdaje się być do tego stopnia powszechnie dostrzegana, że wymóg wspierania i wzmacniania zdolności twórczych znalazł swoje stałe miejsce w programach szkolnych* a różnego rodzaju treningi twórczości są coraz bardziej popularne. Jak zauważa jeden z czołowych badaczy zagadnienia twórczości Krzysztof J. Szmidt (2007), wielu uczonych postuluje konieczność podjęcia prób stworzenia podstaw dla przyszłych programów wspierających rozwój twórczości dzieci i młodzieży, integrujących różnorakie podejścia w ramach nowej subdyscypliny pedagogicznej. Tę nową subdyscypliną ma być właśnie psychopedagogika kreatywności, która, mówiąc językiem Karla Poppera, „nie artykułuje się” w ramach jednej tylko dziedziny ale leży na styku wielu i łączy w sobie ich dorobek i adaptuje do swych potrzeb ich metody. Jej płynność i nieoznaczoność a jednocześnie elastyczność i dyfuzyjność granic zauważalna jest chociażby w aspekcie trudności w doprecyzowaniu jej nazwy do dziś – Szmidt przytacza jedenaście możliwych definicji – choć pierwsze postulaty rozwoju postawy twórczej pojawiły się już na początku ubiegłego wieku w pracach Radlińskiej czy Korniłowicza.
Jako jednego z pierwszych uczonych, który podjął próbę ukonstytuowania tej nowej subdyscypliny, mającej za przedmiot badań zagadnienie nauczania twórczości, na naukowych fundamentach, Szmidt wymienia Witolda Dobrołowicza, którego przesłanie – zawarte w sztandarowym dziele Psychodydaktykakreatywności – „odkryj i maksymalnie wykorzystaj potencjalne zdolności zarówno swoje jak i swoich wychowanków” znajduje dzisiaj swe urzeczywistnienie w funkcjonowaniu specjalizacji psychopedagogika kreatywności (PKR) w ramach studiów na kierunku pedagogika ogólna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *