Rozwijanie kreatywności cz.7

Psychopedagogika kreatywności

Pierwotnie psychodydaktyka kreatywności według Dobrołowicza (1995) to „część pedagogiki, stanowiąca system wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych umożliwiających nauczycielowi bycie twórczym w swej pracy zawodowej, czyli w sposób nieszablonowy organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, w celu kształtowania umiejętności i postaw twórczych swoich wychowanków”, a do jej zadań należy:
  • „diagnozowanie zdolności i postaw twórczych uczniów;
  • rozwijanie i kultywowanie tego rodzaju zdolności;
  • oceny wartości różnych nowości pedagogicznych (innowacji pedagogicznych);
  • generowanie i realizowanie własnych pomysłów pedagogicznych.”

Dzisiaj program specjalizacji psychopedagogika kreatywności obejmuje szerszy zakres zagadnień i spełnia jednocześnie postulat budowania pedagogiki twórczości jako „systemu naukowo uzasadnionej wiedzy, która ma trafnie opisywać, wyjaśniać oraz przewidywać zjawiska z zakresu twórczości i wychowania do twórczości” (Szmidt, 2007). Pięcioletnia specjalizacja magisterska została powołana w 1998, a następnie, wraz z wprowadzeniem założeń systemu bolońskiego, została przeformułowana na studia trzyletnie – licencjackie i w tym trybie kształci studentów dzisiaj.

Choć postulat stymulowania kreatywności już na najwcześniejszych etapach edukacyjnych nie znalazł swojego odbicia w postaci wprowadzenia do szkół odrębnych lekcji twórczości (poza lokalnymi inicjatywami na przykład w szkołach niepublicznych czy w wyniku uruchomienia programów autorskich) kadra pedagogów – specjalistów w dziedzinie kreatywności – stanowi zaplecze do przyszłych tego rodzaju inicjatyw, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na trenerów kreatywności w nowoczesnych społeczeństwach i zanim jeszcze w Polsce uwzględniono tę potrzebę w programach edukacyjnych.
W ramach programu studiów studenci podnoszą swoje kompetencje w trzech kluczowych obszarach: powiększają swój zasób wiedzy teoretycznej w zakresie zagadnień oscylujących wokół twórczości, rozwijają własny potencjał w ramach treningów oraz specjalizują się jako pedagodzy w zakresie diagnozowania i stymulowania twórczości u innych.
Wyposażenie przyszłych psychopedagogów kreatywności w niezbędny zakres wiedzy teoretycznej odbywa się w szczególności w ramach takich przedmiotów jak psychologia i socjologia twórczości. Zakres treści zajęć obejmuje między innymi zagadnienia wyłanianie się pojęcia twórczości, definiowania kreatywności w poszczególnych szkołach psychologicznych, przez pryzmat paradygmatu 4P a także szerzej, dotykając zagadnień społecznej psychologii twórczości aż po zagadnienia wyłaniania się twórczych społeczeństw czy klimatu sprzyjającego kreatywności w socjologii twórczości.
Pracy nad własnym rozwojem studenci dokonują w ramach zajęć o charakterze treningowym i warsztatowym począwszy od treningu efektywnego uczenia się, poprzez trening interpersonalny aż po trening najobszerniejszy stymulujący kreatywność poprzez przełamywanie barier blokujących pełny dostęp do twórczych zasobów, uaktywnienie i stymulację twórczych operacji myślowych, ćwiczenie wyobraźni, techniki twórczego rozwiązywania problemów itp. Dodatkowo, poprzez obserwację i uczestnictwo gromadzą doświadczenie niezbędne w późniejszej skutecznej pracy już jako trenerzy.
Aspekt pedagogiczny realizowany jest przede wszystkim w ramach takich zajęć jak: pedagogika i dydaktyka twórczości, pedagogika zdolności oraz metodyka kształcenia twórczego a wzbogacony jest o problematykę diagnozowania pozwalając studentom nabyć umiejętności trafnego identyfikowania potencjału twórczego w szerokim rozumieniu a następnie efektywnego jego uaktywnienia, również w oparciu o autorskie metody.
Realizowany podczas ponad tysiąca godzin dydaktycznych program stanowi prawdopodobnie najpełniejszy z dostępnych w naszym kraju kurs z dziedziny twórczości, zawierający również wiele elementów stanowiących podstawy dostępnych szerzej treningów komercyjnych, a często stanowiący ich źródło a dodatkowo wyposaża studenta w solidne podstawy teoretyczne i umiejętności pozwalające na prowadzenie badań, których na innych kursach nie mogą zwykle oczekiwać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *