Statu Fundacji Zobaczyć

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Zobaczyć” zwana dalej ”Fundacją”, działa na podstawie przepisów ustawy z  dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r.
  Nr 46 poz. 203 z późn. zm.), postanowień aktu fundacji oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Marcina Soszyńskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Matysiaka w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Światowida 47, lok. użytk. 15, w dniu 31.10.2013 roku.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
 4. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej.
 5. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Realizacja zadań statutowych fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

Art. 3

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz nagrody, i przyznawać je wraz
  z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja może być wspólnikiem spółek prawa handlowego, a także może przystąpić
  do istniejących stowarzyszeń, spółek, jak również być podmiotem założycielskim spółki.

 

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji

Art. 1

Celem działania fundacji jest:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. Działalność charytatywna;
 3. Ochrona i promocja zdrowia;
 4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 6. Promocja i organizacja wolontariatu;
 7. Działania w sferze sportu i kultury fizycznej;
 8. Działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych;
 9. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 10. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 11. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 13. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i ekonomii społecznej
 14. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 15. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 2

Fundacja Zobaczyć prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. 70.22.Z  Organizowanie doradztwa, szkoleń, konsultacji, konferencji oraz świadczenie innych                  usług wspierających rozwój spółdzielni oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
 2. 94.99.Z Współpracy z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i innymi podmiotami;
 3. 88.99.Z  Organizacja, konsultowanie działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych oraz w komunikowaniu się i przemieszczaniu osób z niepełnosprawnością;
 4. 70.22.Z Organizowanie doradztwa,szkoleń,konsultacji,konferencji oraz świadczenie innych usług wspierających rozwój organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Art.3 Ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. 86.90.A  Zorganizowanie i prowadzenie ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla chorych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością wzrokową;
 6. 88.99.Z  Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób z niepełnosprawnością, chorych,lub innych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 7. 86.90.A  Prowadzenie i organizowanie rehabilitacji leczniczej w tym rehabilitacji ruchowej wraz z fizykoterapią;
 8. 86.90.E Organizowanie konsultacji oraz terapii psychologicznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
 9. 85.60.Z Organizowanie doradztwa zawodowego i pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnością i ich rodzin, oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
 10. 86.90.E Organizowanie poradnictwa oraz grup wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
 11. 94.99.Z Upowszechnianie wiedzy na temat osób z niepełnosprawnością, w tym promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu tych osób, poprzez organizowanie konferencji,wystaw,festiwali oraz innych działań reklamowych;
 12. 88.99.Z Organizowanie, prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, w tym organizowanie miejsc pracy i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością;
 13. 82.30.Z  Organizowanie festynów, festiwali, targów, konkursów;
 14. 58.19.Z  Prowadzenie działalności wydawniczej;
 15. 94.99.Z  Przyznawanie stypendiów naukowych, sportowych i socjalnych;
 16. 85.59.B Organizacja szkoleń dla dzieci, młodzieży, dorosłych, firm oraz organizacji pozarządowych;
 17. 94.99.Z  Upowszechnianie oraz organizacja wolontariatu;
 18. 93.19.Z Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób z niepełnosprawnością;
 19. 79.12.Z Organizowanie letnich i zimowych obozów rekreacyjno-sportowych ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci z niepełnosprawnością;
 20. 93.19.Z  Promocja sportu, w szczególności sportu osób z niepełnosprawnością;
 21. 79.12.Z Organizowanie letnich i zimowych obozów rekreacyjno-turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i osób z niepełnosprawnością;
 22. 58.19.Z Wydawanie i przygotowywanie materiałów reklamowych w ramach wsparcia firm i organizacji pozarządowych;
 23. 62.01.Z Projektowanie stron internetowych w ramach wsparcia firm i organizacji pozarządowych;
 24. 85.51.Z  Prowadzenie zajęć sportowych;
 25. 85.52.Z  Prowadzenie warsztatów artystycznych i twórczych;
 26. 78.10.Z Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia w tym, pośrednictwo, wyszukiwanie i pozyskiwanie pracowników;

Art. 3

Fundacja Zobaczyć prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. 58.19.Z  Wydawanie i przygotowywanie materiałów reklamowych w ramach wsparcia firm i organizacji pozarządowych;
 2. 62.01.Z Projektowanie stron internetowych w ramach wsparcia firm i organizacji pozarządowych
 3. 85.51.Z   Prowadzenie zajęć sportowych;
 4. 85.52.Z   Prowadzenie warsztatów artystycznych i twórczych;
 5. 85.59.B Organizacja szkoleń dla dzieci, młodzieży, dorosłych, firm oraz organizacji pozarządowych;
 6. 47.19.Z Sprzedaż wytworów podopiecznych Fundacji Zobaczyć w szczególności osób z niepełnosprawnością;
 7. 70.22.Z Organizowanie doradztwa, szkoleń, konsultacji, konferencji oraz świadczenie innych usług wspierających rozwój spółdzielni oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
 8. 70.22.Z  Organizowanie doradztwa, szkoleń, konsultacji, konferencji oraz świadczenie innych usług wspierających rozwój organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Art.3 Ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 9. 86.90.E Organizowanie konsultacji oraz terapii psychologicznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
 10. 86.90.E Organizowanie poradnictwa oraz grup wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
 11. 85.60.Z  Organizowanie doradztwa zawodowego i pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnością i ich rodzin, oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
 12. 86.90.A  Zorganizowanie i prowadzenie ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla chorych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością wzrokową;
 13. 86.90.A   Prowadzenie i organizowanie rehabilitacji leczniczej w tym rehabilitacji ruchowej wraz z fizykoterapią;
 14. 78.10.Z Pomoc dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i zatrudnienia pracowników;
 15. 73.11.Z Pomoc dla firm i organizacji pozarządowych w zakresie kompleksowego projektowania i realizowania kampanii reklamowych;

 

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

Art. 1

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

Art. 2

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

Art. 3

Dochodami Fundacji są:

 1. Darowizny, spadki i zapisy;
 2. Subwencje i dotacje osób prawnych i fizycznych;
 3. Dochody z kwest oraz imprez publicznych oraz prywatnych;
 4. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw majątkowych;
 5. Dochody z festiwali, konkursów oraz licytacji;
 6. Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 7. Wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

Art. 4

Dochody Fundacji pochodzące z darowizn spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Art 5

Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) organizacji jest przekazywany na działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział IV – Władze Fundacji

Art. 1

Organami fundacji są:

 1. Fundator;
 2. Rada Fundacji;
 3. Zarząd Fundacji;

 

Fundator

Art. 2

Do kompetencji Fundatora należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
 3. Połączenie lub likwidacja Fundacji;
 4. Zmiana statutu Fundacji;

Art. 3

Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.

Art. 4

Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, zostają zawieszone na czas pełnienia swojej funkcji. Kompetencje Fundatora przejmuje Rada Fundacji.

 

Rada Fundacji

Art. 5

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób.
 2. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Powołując Radę Fundacji, Fundator wskazuje Przewodniczącego Rady.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
 4. Rada Fundacji powoływana jest na trzyletnie kadencje. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

Art. 6

 1. Po śmierci Fundatora lub w trakcie pełnienia przez niego funkcji w strukturach Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji kolejnej kadencji powołuje swą uchwałą Rada Fundacji. Uchwała w tym zakresie winna zapaść do 30 czerwca ostatniego roku kadencji ustępującej Rady.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

Art. 7

 1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady,
  z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.
 3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji oraz Prezesa Zarządu Fundacji nie później niż tydzień przed posiedzeniem.
 4. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji. Osoba taka nie ma prawa głosu.

Art. 8

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Art. 9

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych;
 2. Prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji;
 3. Badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie, opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;
 4. Zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;
 5. Występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 6. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 7. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd Fundacji;
 8. Na wniosek Zarządu Fundacji wyrażanie zgody na zbycie, nabycie oraz obciążenie nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń.
 9. W okresie gdy kompetencje Fundatora są zawieszone, Rada Fundacji może odwoływać
  i powoływać Zarząd Fundacji lub poszczególnych jego członków, wskazywać Prezesa Zarządu Fundacji, zmieniać statut Fundacji, dokonać likwidacji lub połączenia Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

Art. 10

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatora w drodze postanowienia na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
 2. Nie można łączyć funkcji Członka Zarządu i Rady Fundacji.

Art. 11

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu,
  z własnej inicjatywy lub na wniosek innych Członków Zarządu lub Fundatora.
 3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Zarządu Fundacji nie później niż tydzień przed posiedzeniem.
 4. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

Art. 12

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działań;
 3. Sporządzanie sprawozdań z działań Fundacji;
 4. Zarządzanie majątkiem Fundacji;
 5. Przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków i zapisów;
 6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń dla pracowników Fundacji;
 7. Powoływanie przedstawicielstw i filii Fundacji, także tworzenie spółek prawa handlowego, przystępowanie do istniejących spółek oraz przystępowanie do stowarzyszeń;
 8. Zaciąganie praw i zobowiązań w imieniu Fundacji;

Art. 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu Fundacji z osobna.

Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy

Art. 14

Członkowie Rady Fundacji:

 1. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Mogą otrzymywać za pełnienie funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Art. 15

Zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich „osób bliskich”.

Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.

Art. 16

Członkowie Zarządu Fundacji:

 1. Nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z członkami Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa;
 2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 

Rozdział V – Zmiana statutu

Art. 1

 1. Dopuszczalna jest zmiana Statutu Fundacji.
 2. Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.
 3. W przypadku zawieszenia kompetencji Fundatora lub jego śmierci, zmian Statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji.

 

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

Art. 1

 1. Dla poprawy efektywności realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust. 1 podejmuje Fundator.

Art.2

Likwidacja Fundacji może nastąpić w następującym przypadku:

 1. Wyczerpania się majątku Fundacji;
 2. Osiągnięcia celów, dla realizacji których Fundacja została powołana.

Art.3

Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, ulegnie przekazaniu na cel społecznie użyteczny zgodny z celami Fundacji

Art. 4

 1. Statut sporządzono 04.11.2013 i podpisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach
 2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy
  z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U, z l99I r. Nr 46 poz.Z03
  z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.
 3. Statut został zmieniony w dniu 22.01.2016 przez Radę Fundacji i podpisany przez jej członków w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
 4. Statut został zmieniony w dniu 05.09.2016 przez Radę Fundacji i podpisany przez jej członków w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
 5. Statut został zmieniony w dniu 24.10.2016 przez Radę Fundacji i podpisany przez jej członków w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
 6. Statut został zmieniony w dniu 24.01.2017 przez Radę Fundacji i podpisany przez jej członków w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.